Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.   |   Tel/Fax: 06 (1) 340-2556   |   gyongyosi@chello.hu   |   OM-kód: 035022

IKT

A Számítástechnikai Általános Iskola
 IKT stratégiája

Iskolán IKT stratégiája fokozatosan, évek alatt alakult ki, s évről évre változik, bővül. Iskolánk mindig is élen járt a számítástechnika oktatásában. Fokozatosan teremtette meg az anyagi és személyi feltételeit a korszerű informatikai képzésnek. Mára 3 jól felszerelt gépterem, korlátlan Internet kapcsolat, a szaktantermekben elhelyezett multimédiás, Internet kapcsolódási lehetőséggel rendelkező számítógépek, digitális fényképezőgépek, digitális videó kamerák, hordozható számítógépek, kivetítők, aktívtábla és ezen eszközöket használni tudó és akaró pedagógusok jellemzik iskolánkat. Mindezekre építjük IKT stratégiánkat.

Mára elértük, hogy a 3 informatika terem mellett minden tantermünkben van számítógép, kivetítő és aktívtábla. Ezzel egy időben hálózatkiépítésre is sor került. A hálózatkiépítés során megvalósult az a célunk, hogy minden tantermünkbenl elérhetővé vált az Internet. Így nem csak az informatika órákon, hanem minden tanórán, minden évfolyamon iskolánk összes diákja és tanára korlátlanul használhatja az IKT eszközöket.

1.1. Az oktatási folyamat tervezésének iskolai, hosszú távú szintje: pedagógiai program 

Iskolánk pedagógiai programja kiemelt célként határozza meg a számítástechnika emelt szintű oktatását.

 

Osztály

Informatika óraszám

1. osztály

1 óra              bontott csoportban

2. osztály

1 óra              bontott csoportban

3. osztály

1 óra              bontott csoportban

4. osztály

1 óra              bontott csoportban

5. osztály

2 óra              bontott csoportban

6. osztály

2 óra              bontott csoportban

7. osztály

2 óra              bontott csoportban

8. osztály

2 óra              bontott csoportban

 

Ennek eredményeképpen tanulóink már első osztálytól kezdve kapcsolatba kerülnek a számítástechnikával, informatikával. (Itt kell megemlíteni, hogy a közeli óvoda nagycsoportosai heti 1 alkalommal játékos informatika foglalkozáson vesznek részt.) Az alsó tagozat végére jártasságot szereznek egyszerű programok kezelésében, a számítógép perifériáit gyakorlottan használják, otthonosan mozognak a számítógép által mutatott környezetben, "barátságot kötnek" a számítógéppel. Az utóbbi években egyre korábbra tevődött az igény, hogy megismerkedjenek az Internet néhány szolgáltatásával. Ezért különösen jó, hogy a mi iskolánkban már alsó tagozaton is sor kerülhet erre, mivel az alsós gépterem is rendelkezik Internet eléréssel. Természetesen ekkor még "csak" az érdeklődés felkeltése céljából.

 

Ez jó alapot biztosít a felső tagozatban folytatott emelt óraszámú informatikaoktatáshoz. A felső tagozatos szakórák szerves részét képezi az Internet szolgáltatásainak megismerése, és felhasználása. A kerettantervben, melyet helyileg dolgoztunk ki, kiemelten szerepel az Internet használata.

A tanulók informatikai tudásának bővítésére újabb lehetőséget szolgál a 7.-8. osztályban működő ECDL csoport. Heti plussz órában, délutánonként, ingyenesen, szakköri formában tartott foglalkozás eredménye, hogy a 2 év alatt, 4 modultból vizsgát téve, a tanulók megszerezhetik az ECDL Start vizsgát, melynek egyik része az Internettel kapcsolatos ismeretek elsajátítása.

1.2. Az oktatási folyamat tervezésének éves szintje: a tanmenet

A tanárok tanmeneteik elkészítésekor már figyelembe veszik az iskolában meglévő adottságokat. Kijelölik azokat a témaköröket, melyek feldolgozásakor bármilyen formában felhasználják a számítógép, és az Internet nyújtotta lehetőségeket. Így mód nyílik a tantárgyak integrációjára, a szaktanár és az informatika tanár együttműködésére. Az informatika órán módja nyílik a gyerekeknek az adott témában tájékozódni az Interneten, prezentációkat készíteni, majd az adott szakórán ezt bemutatni.

1.3. Az oktatási folyamat tervezésének havi szintje: tematikus tervezés.

A tanmenetnél jóval részletesebben kifejtett, témák szerinti felkészülés a tanórákra. Itt már konkrét szerephez jut az Internet. A tankönyvi tananyag kiegészítésére, a törzsanyag szemléltetésére, tananyag feldolgozásának színesítésére rengeteg alkalmat ad a világháló. A tanórán, a tanári magyarázat szemléltetésére többféle anyagot találhatunk, és kívánunk alkalmazni óráinkon. Ilyenek lehetnek: szövegek, képek, ábrák, diagrammok, táblázatok, hangok, képek, mozgóképek, modellek, oktató programok. Az Interneten talált anyagok lementését, és a felhasználható oldalak címének dokumentálását tekintjük e fázis fő feladatának. Ezen címek közzététele szakmai segítséget jelenthet más kollegáknak. Tanáraink közül többen vettek részt a „kereszttanterv” kidolgozásában. Új lehetőség az SDT megjelenése, melyet kellő felkészülés után eredményesen fogunk felhasználni.

1.4. Az oktatási folyamat tervezésének napi szintje: óravázlat.

Az órára való felkészüléskor a konkrét tananyag vázlatán túl el kívánjuk készíteni az Internetről letöltött anyagok adaptációját. Legtöbb Interneten talált anyag átalakítás nélküli tanórai alkalmazása nem megoldható. Ezért egyik legfontosabb mozzanat ezen anyagok a tanóra céljának megfelelő átalakítása. Ezen átalakított, és kipróbált dokumentumokat egy archívumba látjuk célszerűnek összegyűjteni. Így más kollegák megismerhetik, és saját óráikon is felhasználhatják, ezzel is segíthetnénk szakmai munkájukat. Időközben a tankönyvkiadók is felismerték ezt az igényt és tankönyveikhez interaktív tananyagot biztosítanak, melyet tanáraink rendszeresen és eredményesen használnak fel tanóráikon.

1.5. A tanítási órán változatos formákban kerülhet felhasználásra az Internet, illetve a számítógép.

Itt két alapvetően eltérő módot különböztetünk meg a felhasználó alapján.

1.5.1.  A felhasználó lehet a tanár.

A tanár felhasználhatja az Internetet az oktatási folyamat különböző elemeiben.

A figyelem felkeltésére, a tanulási folyamat motiválására.

Az új ismeret "ténybeliségét" biztosító jelenségek, folyamatok (tárgyak, műalkotások, stb.) prezentálására.

A tények, jelenségek, folyamatok stb. sokoldalú elemzésekor.

A fogalomalkotás, következtetések megfogalmazásának elősegítésére.

A rendszerezés és rögzítés megkönnyítésére.

A tanultak alkalmazásakor. A teljesítmény értékelésekor, mérésekor.

1.5.2.  A felhasználó lehet a tanuló.

A tanórán a tanulók bemutatják az Internet felhasználásával elkészített házi feladataikat. Ennek formája valamilyen számítógépes alkalmazás (rajzoló program, szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációs program).

Egy-egy téma összefoglalásaként készítenek házi dolgozatot, mely valamivel összetettebb feladat. Így a feladat sikeres megoldása mind az Internet nyújtotta lehetőségek, mind a számítógépes alkalmazások nyújtotta lehetőségek komplexebb felhasználását kívánja meg. Ennek beadási módja is változatos lehet. Akár nyomtatott formában, akár valamilyen adathordozón elfogadják a szaktanárok, de elképzelhetőnek tartjuk elektronikus levél formájában is elküldeni hozzájuk. A feladatok megoldásának ez a módja informatikából már kipróbált és bevált.

1.6. A tanórán belüli illetve tanórán kívüli differenciálás megvalósítása kiemelt célként szerepel.

A világhálón található oktató programok lehetőséget nyújtanak a tanulóknak az egyéni tempó szerinti haladásra. Ezek használata mind a tanórán, mind a tanórán kívül lehetőséget biztosít a differenciálásra. Itt az eltérés a feldolgozás időtartamában és a tananyag mennyiségében is megmutatkozik.

Vonatkozik a differenciálás a tanórai feladatokra, differenciált házi feladat adására, a korrepetálásokra, a szakköri munkára, a tehetséggondozásra, a versenyekre valófelkészítésre, melyek esetében kitűnő lehetőséget biztosít a számítógép és az Internet lehetőségeinek felhasználása.

   1.7. A tantárgyak közötti integráció kitűnő eszközének tartjuk az Internet  felhasználását az oktatásban.

A fent említetteken túl a számítástechnika tantárgynak szintén része oktató programok megismerése, velük való gyakorlás. Ilyen oktató programok találhatóak az Interneten és iskolánk könyvtára is rendelkezik kellő számú oktató CD-vel. Az, hogy ezeknek a programoknak mi legyen a témája, valamint, hogy mikor kerüljön a számítástechnika órán elő, szintén egyeztethető a másik szak tanárával. Így elérhető, hogy a tanulók számára még hasznosabb legyen ezek használata. Az adott oktató programokhoz feladatsorokat készítenek a szaktanárok. Így a számítástechnika órán, a tanulók meghatározott útmutatás alapján, önállóan juthatnak ismeretekhez. Ezzel az adott tananyag megismerésén túl, újfajta ismeretszerzési formával ismerkednek meg, mely szintén célunk.

Az évek során kialakításra került iskolánkban egy olyan informatikai labor, melyben mind a 15 számítógép multimédiás, így rendelkezik DVD meghajtóval. Mivel az informatika oktatás bontott csoportokban folyik, így mód van ezeknek az oktató programoknak a használatára.

Multimédiás oktató anyagok az Interneten is egyre nagyobb számban találhatóak meg. Így a korlátlan szélessávú Internet nyújtotta lehetőségeket kihasználva ezeket az online tananyagokat is felhasználjuk az oktatás során.

    1.8. Az osztályfőnöki órákon az Internet felhasználása.

Különleges nevelési területnek számítanak az osztályfőnöki órák. Ezeken az Internet legváltozatosabb módon történő felhasználását tartjuk lehetségesnek. Néhány konkrét példát említünk meg, a teljesség igénye nélkül, melyet már kipróbáltunk.

Az osztályok egyik fő, együttlétre okot adó programja, a minden évben megrendezett osztálykirándulás. Annak eldöntése, hogy hová menjen az osztály kirándulni mindig nagy gond. Ha az Internet segítségével előzetesen megszemlél néhány helyet az osztály, ez könnyebbé tette a választást.

Ha már eldőlt az osztálykirándulás helyszíne, akkor célszerű a kirándulást előkészíteni. Az adott városról adatokat gyűjteni, a nevezetességeiről tájékozódni, híres szülötteivel megismerkedni. A technikai előkészületekhez tartozik a szállás lefoglalása, a vasúti menetrend tanulmányozása, a múzeumok nyitvatartási idejének, a belépőjegyek árának megismerése. Minderre egyik a legjobb eszköz az Internet.

A nemzeti ünnepek méltó megünneplése feltételezi az ünnep lényegének ismeretét. Ez magában foglalja a történelmi események, a benne résztvevő történelmi szereplők, helyszínek megismerését. Ebben is hasznos segítséget nyújt az Interneten található számos Weboldal.

Fontosnak tartjuk tanulóink kötődését iskolánkhoz, a kerülethez, illetve lakóhelyükhöz. Az osztályfőnöki órák hasznos témája lehet iskolatörténeti, helytörténeti "kutatások" végzése. Ebben a munkában is nagy haszonnal alkalmazhatjuk az Internetet.

A nevelés része a tanulókat rászoktatni szabadidejük hasznos eltöltésére. Az osztályfőnökök, az Internet segítségével, különböző aktuális programokról (színház, mozi, kirándulás, sport) szerezhet információt és adhatja tovább diákjainak, segítve őket a színvonalasak kiválasztásában.

Korunk nagy kihívása, diákjaink megóvása különböző káros szenvedélyektől. Ennek leghatékonyabb eszköze a prevenció. Gondolunk itt az alkohol a dohányzás, a kábítószer káros hatásainak bemutatására akár az elrettentés céljából is. Erre alkalmas anyagok bőségesen találhatóak szintén a világhálón.

Kényes, de nem megkerülhető téma szexuális felvilágosítás. Ez szerteágazó, több témakört is magába foglal. Itt csak az AIDS megelőzését emelnénk ki, mellyel számtalan Web oldal foglalkozik, melyek bemutatását szintén kívánatosnak tartjuk.

Az osztályfőnöki munka lényeges része a szülőkkel való kapcsolattartás. Ennek újszerű módja az elektronikus levelezés. Ma már egyre több tanuló otthonában van számítógép és Internet elérési lehetőség Ezen kívül sok szülő a munkahelyén rendelkezik Internet kapcsolódási lehetőséggel. Mindezt felhasználhatónak tartjuk a kapcsolattartáshoz.

 

Összefoglalva, iskolánk IKT stratégiája fokozatosan alakult ki, s ma már az oktatás és nevelés számos, szinte összes területére kiterjed. Iskolánk kedvező anyagi és személyi feltételekkel rendelkezik az előzőekben vázolt stratégia eredményes megvalósításához. Tanulóink az emelt szintű informatika oktatás eredményeképpen, kellően jártasak a számítástechnikai eszközök kezelésében, s így alkalmasak az új információs és kommunikációs technikák befogadására és alkalmazására. A szülői és középiskolai visszajelzések alapján iskolánk tanulói kellő jártasságot szereznek az IKT használatában, s eredményesen alkalmazzák további tanulmányaik során, s ez kellő megerősítés munkánk további folytatásához.

 

Keresés
Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.
Hírlevél | Kapcsolatfelvétel | Honlaptérkép