Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.   |   Tel/Fax: 06 (1) 340-2556   |   gyongyosi@chello.hu   |   OM-kód: 035022

Can I Play? / Játszol velem?

A Hagyományos gyermekjátékok és sport

 projekt címében a kooperáció, elfogadás, nosztalgia, innováció, részvétel, tanulás, és eredmény szavak, a projekt megvalósítása alatt szem előtt tartott  értékek és célok.

Az együttműködés elsősorban azt célozza, hogy a gyerekek újra felfedezzék az együtt játszás örömét, és a súlyproblémákkal küzdő és a számítógépes játékok bűvöletében élő generáció megismerje szülei, nagyszülei kedvenc játékait, átélje a szabadban játszás és mozgás örömeit.

A tanulóink sokféle szociális, kulturális és intellektuális háttérrel rendelkeznek, egy részük nagyvárosi, mások vidéki környezetben élnek.  A növekvő agresszivitás, erőszak általában a kívülállás, elszigeteltség frusztrációjából származik, abból az érzésből, hogy nem tartozik az iskola, osztály közösségéhez valaki. A játék erősíti a gyerekek közötti köteléket. Egyetemes nyelv, mindenki által értett, segít a kapcsolatok kialakításában, közösség formálásában és az egymás iránti tolerancia fejlesztésében, a másság (faji, kulturális, képességek és személyiségek szerinti különbözőségek) elfogadásában. A játék inkluzív sajátságai segítik a barátságok természetes formálódását, kialakítja a siker, kudarc és visszautasítás érzésével való megbirkózás stratégiáit.

A fő irányelv a “részvétel”, az inkluzív gyakorlat kialakítása.

A hagyományos játékok és játékos tevékenységek, egy sor tanulási folyamatot inspirálnak, legtöbbször anélkül, hogy a gyerekek ennek tudatában lennének. Az iskolákban a dyslexia, dysgráfia,, dyspraxia problémája növekvő tendenciát mutat, ami ténylegesen javítható, egyszerű, alapvető, az agy mindkét felét aktiváló játékokkal.

A játszótér a világ legrégibb ”játszó helye”, ahol a gyerekek évszázadokon át “teszteltek” próbáltak ki játékokat és adták tovább ezeket szóbeli hagyományként, “felnőtt” közreműködése nélkül. Hová tűntek ezek a játékok? Az ickázás, szembekötősdi, Kinn a bárány, benn a farkas ..stb.

A hagyományos játékok eltűnésének megakadályozása, továbbadása az új generációnak nemzeti értékeink őrzésének egyik módja.

Gyorsan változó társadalmunkban a játék a virtuális világba tolódott. Sue Palmer A mérgező gyerekkor c. könyvében írja:  „elvesznek a lehetőségek a szabadban játszott, felnőttek által nem felügyelt játékok játszására, és ez hosszú távú negatív hatást gyakorol a gyerekek fizikai, érzelmi és szociális fejlődésére.”

A mozgásszegény életvitel, tévézés, számítógép előtt töltött “játékidő”, a gyerekek autóval háztól-házig történő „szállítása „, mind-mind a szabadban töltött időt csökkentik. Tanulmányok igazolják, hogy azok a gyerekek, akiknek alapvető mozgásos képességeik nem fejlődnek ki, 3-szor annyira lesznek ülő életmódot folytatók, mint a hasonló korú “jó mozgású” társaik. A mozgással kapcsolatos képességek fejlettsége adja a sporthoz szükséges önbizalmat, az ezzel járó teljes, egészséges személyiség kialakulásának lehetőségét. Ezen gyerekek nagyobb eséllyel élnek majd aktív és egészséges életmódot, elkerülik a túlsúlyosság problémáját.

Projektünk elősegíti a csapatszellem, csapatmunka fejlődését és mindenekfelett jó szórakozást kínál a résztvevőknek! Szeretnénk, ha ötleteink és választott témánk iránti elkötelezettségünk másokat is meggyőzne. Eredményeinket megosztjuk más oktatási intézményekkel és több fórumon is publikáljuk.

Közös digitális játéktárat hozunk létre, tanulmányozzuk a játékok eredetét és variációit, a közös európai hagyományokat, vándormotívumokat. A fókusz nem kizárólag a projekt végtermékeinek előállításán, hanem a megvalósítás folyamatán, és a folyamatos kommunikáción van. Közös weboldalt szerkesztünk a résztvevő iskolákkal, melyet már el is indítottunk:

http://maryan.poidevin.free.fr

http://caniplay.asso.ac-amiens.fr/index.php/hungary/games-of-hungary


Célunk továbbá, hogy a fizikai aktivitás növelése mellett, csökkentsük az erőszakos viselkedést, zsarnokoskodást, az ezekből fakadó konfrontációkat, sérüléseket a játszótéren, iskolaudvaron. Ez csak a játékkultúra fejlesztésével, a Fair Play szabályainak a gyerekek által való felismerésével lehetséges. A projekt során a gyerekek maguk állítják össze a Fair Play 10 szabályát, melynek betartásával a fent említett problémák kiküszöbölhetőek lesznek. Változatos tanítási és tanulási technikákat, sokoldalú megközelítést alkalmazunk a “mozogni jó” üzent közvetítéséhez, tanulunk egymástól és sokoldalúan használjuk az IKT eszközöket.

A 2010-es év-et az Európai Unió a szociális kirekesztettség és a szegénység elleni harc  évének jelölte, így különös tekintettel leszünk a hátrányos helyzetű tanulók bevonására, a sztereotipikus gondolkozás, előítéletek, xenofóbia és a stigmatizáció felszámolására.

2011 Az önkéntesség  éve, melynek jegyében az iskolaudvar és az iskola előtti játszótér és a sétány gondozását, szépítését tervezzük. A 2012-es év pedig az Aktív időskor és az generációk közötti szolidaritás évének nyilvánított.  Ennek szellemében bevonjuk a projekt megvalósításába helyi közösséget (óvodások, szülők és nagyszülők), az idősek tiszteletére, a fiatalabbak és hátrányos helyzetűek felkarolására ösztönözzük diákjainkat.

2010 október 21-22 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a  projektindító találkozóra iskolánkban került sor október végén. A 17 fős külföldi pedagóguscsoportot a diákok lelkes fogadtatásban részesítették.

A színes vendéglátás részeként a résztvevő osztályok ír táncot, francia nyelvű jelenetet, spanyol gyerekdalt és magyar népi játékokat mutattak be, művészi munkáikkal díszítették fel az iskola faliújságát.

Az együttműködés logójának a megtervezése is a tanulók feladata volt. A számítógéppel vagy szabadkézzel rajzolt ötletes munkákból versenyt rendeztünk a partneriskolákkal.Angol nyelvű bemutatkozó filmet is készítettünk iskolánkról, melyet örömmel és elismeréssel tekintettek meg a külföldi diákok és tanáraik.

 

  

        

Nagy érdeklődéssel nézték tanulóink a partneriskolák bemutatkozó prezentációit és filmjeit is. A látogató pedagógusok élményekben gazdag napokat töltöttek Budapesten, a projekt feladatainak leegyeztetése mellett betekintést nyerhettek az iskolában folyó szakmai munkába, pedagógusaink kíséretében megtekintették a város nevezetességeit és a gyermekek által készített ajándékokkal (saját tervezésű naptár, memóriakártya, rajzfüzet és kézzel festett ajándék vászontáska) térhettek haza.

A kapcsolattartás részeként karácsonyi üdvözlőlapokat készítünk távoli diáktársainknak!

http://prezi.com/w0phwt_qybpm/karacsonyi-kepeslap/

Várható előnyök,hatások és eredmények a résztvevő tanulók, pedagógusok és az iskolát körülvevő helyi közösség számára:

Tudatosulnak és értékként jelennek meg a tanulók közötti különbözőségek     

 • Az idegen nyelvek ismerete iránti fogékonyság nő,
 • A közösséghez tartozás igénye, élménye kialakul és fejlődik
 • Konfliktuskezelési technikákat tanulnak, nő a szabályok ismerete, azok követésére való hajlam
 • Fejlődik a játékban való részvételi hajlam és szociális készségek
 • Fejlődik a kritikai gondolkodás, saját és más nemzetek hagyományaira nyíló perspektíva által
 • Tanulóink nemzeti öntudata, büszkesége nő, saját hagyományaik, nyelvük, kultúrájuk megismerése által
 • Más európai országok megismerésére nyílik alkalom a játékok kontextusán keresztül
 • Fejlődik az IKT eszközök és kommunikációs eszközök használata, a szélesebb közösség számára is        megismerhetővé válnak a  projektünk eredményei
 • Aktívabb életvitel kialakulása
 • Tanulóink kapcsolatba kerülnek más nyelvi, kulturális, szociális hátterű társaikkal, erősödnek az osztályon belüli kötelékek
 • A gyerekek jól érzik magukat az iskolában
 • Megnyitjuk a tantermet Európa felé
 • Nyelvek tanulása iránt elkötelezett európai polgárokká formálódás útjára lépnek
 • Nyelvi korlátok, sztereotípiák leküzdése javul
 • Szocio-kulturális kapcsolatok, csapatmunka fejlődik
 • Tantestület és az iskola tágabb közösségének nyelvtanulás iránti elkötelezettségének növelése
 • Mások által is használható oktatási anyagok, ötletek tárházának megvalósítása
 • Bevonjuk az idősebb generációt (az EU 2012-re az aktív időskor évét hirdette meg)
 • Saját és más nemzetek játékainak a megismerése útján a játék fontosságának a tudatosulása
 • Általános kommunikációs képességek fejlesztése, állandó kapcsolattartás révén a résztvevő diákok, tanárok között (postai levelezés, email, chat, videokonferencia, Twinspace használata)
 • A speciális nevelési igényű tanulók az oktatás mainstream-jébe való integrációjának a segítése
 •  Európai sokszínűségünk ünneplése, hasonlóságok, különbségek vizsgálata a választott témán keresztül
 • Változatos tanulási helyzeteket, lehetőségeket teremt
 • Stimulálóan hat a kollaboráció, másokkal való együttgondolkodás, interaktivitás
 • Más országok földrajzi, nemzeti sajátságainak megismerése tudatosabb európaiságot eredményez.
 • Interperszonális kapcsolatok létesítésére, a kapcsolatok fenntartására irányuló készségek és motiváció fejlődik

 

 

Beszámoló a 2011/2012-es tanév projekteredményeiről

Ősz

Szeptember

Az új tanévben projektünket az Európai Unió által 2004-ben a Nyelvek Európai Napjává nyilvánított szeptember 26-a iskolai szintű megünneplésével indítottuk. Bekapcsolódtunk a Tempus Közalapítvány által meghirdetett fordítás-ferdítés versenybe, melyen a diákok Comenius Iskolai Együttműködések során tanult angol, francia és német nyelvű versek, dalok magyar nyelvű rímes fordításait, illetve magyar versek idegen nyelvű verzióit készítették el. Az ír testvériskolától tanult és általunk beküldött ugráló kötelező versike (skipping rhyme) is szerepelt az országos versenyre kiírt feladványok között, melyre több száz megfejtés érkezett. A kész fordításokat a Facebook oldalra töltötték fel a Comenius programban résztvevő iskolák. Az Idegen nyelvek hete során több programot is szerveztünk. A bejárati kivetítőre prezentációt készítettünk, mely a nyelvek sokszínűségét, egyes nyelvek a világban való elterjedtségét és a nyelvtanulás fontosságát mutatta be. Diákjaink a szünetekben érdeklődéssel tekintették meg a bemutatót, mely felhívást is tartalmazott egy évfolyamonként meghirdetésre került tanulmányi versenyre (Star Student Díj), melynek értékelése és jutalmazása a tanév végén történik. Itt az angol és német nyelv tanulása terén legkiemelkedőbb diákokat jutalmazzuk majd évfolyamonként.
http://caniplay.asso.ac-amiens.fr/index.php/learning-languages

 A partneriskolákat megkértük, hogy készítsenek rövid kisfilmeket, amelyben tanulóik elmondják véleményüket és tapasztalataikat az idegen nyelvek tanulásának hasznáról és örömeiről. A társiskolákat megkértük, hogy anyanyelvükön beszéljenek a gyerekek. Az interneten hozzánk eljuttatott film klippekből egy közös filmet szerkesztettünk, ami a honlapunk Nyelvtanulás menüjébe került. Természetesen angol nyelvű feliratokkal láttuk el, így a film az európai nyelvek sokszínűségét és szépségét, a közös célt – egymás megértését és megismerését, az európai kultúráknak a nyelvek tanulása révén való közeledését– tükrözi és népszerűsíti. A film a lenti linken tekinthető meg:
http://www.dailymotion.com/video/xlm4do_why-should-we-study-foreign-languages-comenius-school-partnership-programme-2011_creation

Felső tagozaton nyelvi kvízt oldottak meg a tanulók, melynek legügyesebb megfejtőit könyvjutalommal díjaztuk. Alsó tagozaton is megrendeztük a Nyelvek Napját. Az iskolaudvaron rövid ünnepség és közös játék zajlott, melyről film is készült:
http://www.dailymotion.com/video/xlm58d_september-26th-european-day-of-languages_creation

Október

Októberben amíg az időjárás kedvezett az udvari játékoknak sok új játékot tanultak az osztályok, többek között a Magyarországon kedvelt fogócskákkal ismerkedtek. A közeledő franciaországi projekttalálkozóra ajándék kiadványok szerkesztésébe fogtunk, melyhez az illusztrációkat rajz órákon és szakköri foglalkozásokon készítettek el a gyerekek. A fogójátékok szabályainak angolra fordítása részben angol órán történt, a francia fordításhoz pedig Csomor Lajosné kolléganőnk francia szakos lánya nyújtott segítséget. Naptárt szerkesztettünk a hazánkban népszerű fogócska játékok szkennelt rajzaival és a játékok szabályainak 3 nyelven (magyar, angol, francia) való ismertetésével. A franciaországi Saint Quentin –i testvériskola által rendezett találkozóra minden partneriskolának nyomtattunk egy ajándék példányt. Ezúton köszönjük meg Tégen Kata szülőnek a nyomtatáshoz nyújtott segítségét. A játékok tanulásáról és az elkészült kiadványunkról fotósztori készült:

http://www.dailymotion.com/video/xmzaf6_calendar-of-games-created-in-comenius-school-partnership-programme_creation

A társiskolákkal megegyeztünk, hogy saját tervezésű és készítésű játékkal lepjük meg egymást, így mi két textil játékot készítettünk Szendrői Margit és Katonka Anikó vezetésével. A játékokról, elkészítésük menetéről készült munkáink pályázati weboldalunkon tekinthetőek meg:

http://caniplay.asso.ac-amiens.fr/index.php/hungary/games-and-arts

 Az egyik játékkal az volt a célunk, hogy ismertessük a LOGO programnyelv tanításának alapját képező irányjátékot, illetve ennek számtalan, az alapkészségeket fejlesztő felhasználási lehetőségét. A „teknős irányjáték” illetve annak egyszerűbb mozgásos formáinak bemutatása és gyakorlása zajlott informatika órákon, melyet angol nyelven ismertettünk a társiskolákkal. Bár a LOGO programnyelv ismert Európában, nem minden iskolában képezi részét az alapfokú informatikai oktatásnak így ezzel rövid szakmai betekintést nyújthattuk az iskolánkban nagy hagyománnyal rendelkező számítástechnikai képzésbe. A játék menetéről filmet is készítettünk:
http://www.dailymotion.com/video/xpwh1d_comenius-logo-turtle-game_creation

Zsákbamacskákat és a textilbabák fotóival ajándék rajzfüzetet is készítettünk ajándékba a francia óvodásoknak, kisiskolásoknak jutalomként a találkozón való szereplésükért. A textiljátékokat nagy örömmel fogadták a társiskolák, ezek elkészítéséről a közös honlapon is hírt adtunk:

http://caniplay.asso.ac-amiens.fr/index.php/hungary/games-and-arts

Októberben 20-21 között 4 pedagógusunk a Saint Quentin-i école primaire d’application Eugène CORRETTE iskolába tett látogatást, ahol színes programmal vártak minket. Az iskolát többnyelvű üdvözletek, közös munka során készült gyermekmunkák díszítették. Minden osztály ismerkedett a partnerországok kultúrájával és a projekt témájával kapcsolatos munkáikat kiállították, bemutatták számunkra. Társasjátékot készítettek, ennek készítéséről prezentációt mutattak be. A Pál utcai fiúk regényt is feldolgozták, megismerkedtek a filmben játszott golyózással. Költészet órán és „dalos találkozón” vehettünk részt, ahol a partnerországok gyermekvers irodalmából és dalaiból éneklés és versolvasás volt, melybe a vendégeket is bevonták. Betekinthettünk a kisiskolások játékos órai készségfejlesztő tevékenységeibe és az iskolaudvaron számtalan tradicionális és mai játékot játszottak, melyekbe a vendégek szintén bekapcsolódhattak. A projektmegbeszélésen megvitattuk a készülő közös kiadványainkkal kapcsolatos kérdéseket, a munka további lépéseit, átnyújtottuk egymásnak a készített játékokat és értékeltük eddigi közös tevékenységeinket. A megbeszélések szüneteiben a tantestület házi készítésű francia ételkülönlegességekkel örvendeztetett meg minket és jó hangulatú közös sétát tettünk a városban. Kirándulást szerveztek számunkra Amiens-be, ahol a grandiózus katedrális mellett a kisváros utcáit is bejártuk. Vendéglátóink igyekeztek mind többet megmutatni a kisváros életéből: a helyi Lycée Colard Noël vendéglátóipari szakiskola növendékei segítkeztek a közös vacsora elkészítésében és az ételeknek a francia konyha tradícióinak megfelelő felszolgálásában.

A Saint Quentin-i városházán érkezésünk tiszteletére fogadást rendeztek a polgármester helyettes és helyi képviselők jelenlétében. Gratuláltak projektünk sikeréhez és szakmai kapcsolataink sikeres és tartós ápolásához, mely kapcsolat a francia partneriskola és iskolánk között már több mint 6 éve áll fenn.

 

Saint-Quentin főterén, a városháza előttDalos találkozó az iskolában

Hazaérkezve tapasztalatainkról és élményeinkről tantestületi értekezleten is beszámoltunk.

Októberben szüreti bált rendeztünk népi játékokkal. Projektünkben nagy hangsúlyt fektetünk néphagyományaink, népi kultúránk megismertetésére, így a társiskoláktól tanult játékok mellett folyamatosan bővítjük a saját játékaink ismeretét is. A 2.b osztály Lipem lopom a szőlőt nevű népi játékot tanulta meg Orbán Katalin vezetésével, melyről filmet készítettünk a társiskoláknak. http://www.dailymotion.com/video/xrtv7l_lipem-lopom-a-szylyt-magyar-nepi-jatek-can-i-play-projekt_creation

A magyar borvidékeket és őszi iskolai hagyományainkat bemutató digitális könyv készült Novákné Nagy Márta vezetésével magyar és angol nyelven is:
http://www.sharesnack.com/5D5CDC86AED/fzciyjpx
http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details?flip=fu8yvsfj

November

Kiválasztottuk azokat a játékokat, melyek a készülő közös játék DVD-re kerülnek majd: három népi játék „Adj, király, katonát!”„Gyertek haza, ludaim!”és „Elvesztettem zsebkendőmet”, valamint két közkedvelt mozgásos játék, „Mókusok, ki a házból!” és Partizán kidobó.

Mivel ezeket szeretnénk megtanítani a külföldi gyerekeknek, így a játékok játszása és filmezése során igyekszünk a szabályokat mind jobban tudatosítani, hogy az elkészült filmeket megtekintve bárki könnyedén megértse azokat és el tudja játszani.  A „Gyertek haza, ludaim!” játék tanulása kapcsán megismerkedtünk a Márton napi népszokásokkal, hagyományokkal. Igyekeztünk a játékokat néphagyományok sorába, a népi ünnepkörbe helyezve megtanítani és az ezekkel kapcsolatos szokásrendet is kutatni, megismertetni a gyerekekkel:

http://www.dailymotion.com/video/xptvbw_come-home-my-little-geese-can-i-play-project_creation

http://www.dailymotion.com/video/xrkmwn_goose-games-comenius-project-can-i-play_creation

A játékokhoz rajz órákon és rajz szakkörökön szép illusztrációkat készítettek a felső tagozatos diákok Buzáné Barta Ildikó vezetésével:

 Rajzolta: Jónás Attila 7 CRajzolta Heibl Erik 7 B

Tél

December

Adventi készülődésünkről a weblapon adtunk hírt a partneriskoláknak, ezzel is megosztva ötleteinket és betekintést nyújtva hagyományos ünnepi készülődésünkbe. A téli szünet előtti napokban, az ünnepek várása alatt több játékra is maradt idő. A Franciaországi találkozón ajándékba kapott kézi készítésű, saját tervezésű társasjátékokat örömmel tanulmányozták a gyerekek.  A gyermekek sajátossága az, hogy a kezükbe kapott játékot nem csak reprodukálják, hanem tovább is gondolják azt. A projekt angol nyelve a kicsik számára még nagyon kevéssé ismert, hiszen csak most kezdenek ismerkedni vele, ezért nagyon izgalmas volt az a lehetőség is, hogy ők találjanak ki szabályokat a más nemzetek játékaihoz.

Karácsonyra, mint minden évben, képeslapokat készítettünk és küldtünk a társiskolákba postai úton. Eljuttattuk közös projekttermékünk magyar játékokat bemutató oldalait (a játékszabályokat kézzel, angol nyelven írták le a gyerekek és kiválasztottuk a legszebb illusztrációkat). A könyvben minden iskola 5 játékkal szerepel és rövid bemutatkozás is tartalmaz az intézményekről és a projekt céljairól. A könyv szerkesztésért az ír Scoil Mhuire na mBráithre vállalta el a munkamegosztás szervezésekor. A kiadvány könyv és pdf formátumban is elkészült, melynek interneten látható digitális verzióját Novákné Nagy Márta készítette el.
http://www.sharesnack.com/5D5CDC86AED/fu5s7fl9

JanuárSzalai Szabolcs 3 b

Januárban elkészítettük a játékfilmek angol nyelvű narrációit. A hangfelvételeket a filmekbe szerkesztve a kész filmeket elküldtük a francia társiskolába, ahol közös DVD összeállítása történik. A diákok a hangfelvételek készítésben szívesen vettek részt, az angol szöveg szép kiejtésére és érthető tiszta olvasására nagyon figyeltek.

A másik feladatunk a játékokhoz kapcsolódó népi kiszámolók gyűjtése, tanulása és illusztrálása volt (szabadkézi és számítógépes rajzokkal). Ezekből, szintén hangalámondással, rajzfilmeket készítettünk: http://www.dailymotion.com/video/xqxg8o_kiolvasok-comenius-projekt-jatszol-velem_creation
http://www.dailymotion.com/video/xru422_egy-megerett-a-meggy_creation

Rajzolta Pertl Tibor 7 CRajzolta Jónás Attila 7 C

Február

Comenius projektmunkák kiállítása az AJAMK-ban.

Február 27. és március 17. között iskolánk és futó Comenius Projektjeink a 13. kerület iskolái által rendezett „Körbefestők” elnevezésű kiállítás sorozat részeseként nyilvánosságot kaphattak. Munkáinkat a művelődési ház jóvoltából a Mácsai István Galériában az  1. emeleten helyezhettük közszemlére. A kiállítás megnyitó ünnepségére meghívást kaptak diákjaink és családtagjaik, a kerület oktatási intézményeinek vezetői és rajz szakos tanárai. A rendezvényt Rajacsics László önkormányzati képviselő, iskolaszékünk volt tagja nyitotta meg. A kiállított művek között festmények, gyermekrajzok, kiadványaink és a 2 év pályázati munka alatt készített játékaink foglaltak helyet, de bemutattuk a pályázati munka céljait és folyamatát is az érdeklődőknek. Köszönjük Buzáné Barta Ildikónak a kiállítás előkészítését és szervezését!

A kiállításról készült képeket a honlapunk ünnepeink, rendezvényeink menüjében tekinthetik meg. A megnyitóról film készült:
http://www.dailymotion.com/video/xrss40_comenius-school-partnership-projects-exhibition-jamk-budapest-2012_creation

Tavasz

Márciusban nagy munkába kezdtünk. Az iskolaudvar szépítését tűztük ki célul, melynek szervezése és megvalósítása Zsadányi Viktor vezetésével történt. A szabadban töltött idő és a szünetek mozgással, játékkal való eltöltésére ösztönöztük diákjainkat ugróiskolák felfestésével. Ezek ünnepélyes átadása március 26-án, a Tehetségnapon történt. A gyerekek örömmel vették birtokba az új játékteret, a szabályokat pedig a fákra kifüggesztve elolvashatták, de megkértük őket, hogy ha tudnak, maguk is találjanak ki újakat.

A következő linkre kattintva a megtekinthetőek a projektről készült képek:
http://caniplay.asso.ac-amiens.fr/index.php/hungary/games-of-hungary

Háromgenerációs Játék Nap

Április 18-án közös délutáni játékdélutánra invitáltuk diákjaink szüleit, nagyszüleit és a közeli Derűs Alkony Klub időskorú tagjait. A rendezvény aktualitását adta, hogy a 2012-es évet az Európai Unió az Aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás évének jelölte. A programok előkészítésében tevékeny részt vállaltak az idősek klubjának tagjai: tudásukkal, ötleteikkel és a tevékenységek megvalósításához szükséges eszközök biztosításával. A rendezvények több helyszínen zajlottak, a teljes iskola épületét igénybe vették: játékos sportverseny az udvaron, kézműves tevékenységek, játékszerek készítése, mesedramatizálás, közös daltanulás és néptánc a tornateremben, hagyományos kukoricamálé készítése a technika teremben, fele sem igaz vetélkedő régi és új keletű szavakkal. Köszönjük az együttműködést és a jó hangulatot vendégeinknek és Egervári Mátyásnak a hangszeres kíséretet!
A találkozóról film készült:
http://www.dailymotion.com/video/xrtjum_haromgeneracios-talalkozo-a-szamitastechnikai-altalanos-iskolaban_news
A programról a kerületi médiáknak is hírt adtunk, a media13 hírportálon megjelent cikket itt megtekinthetik:
http://www.media13.hu/hir120419%20harom.html

 Május

Májusban a 2. évfolyam tanulói tanulmányi kirándulást tettek a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba, ahol a kiállítás megtekintése mellett Orbán Katalin és Zsadányi Viktor vezetésével népi játékokat tanultak és játszottak. Játékaikat filmeken örökítettük meg és partneriskoláinknak dvd-t állítottunk össze az utolsó, projektzáró találkozóra. Célunk volt, hogy együttműködésünkkel minél többet megmutassuk országunkból, a magyar néprajz kimeríthetetlen gazdagságából és tovább mélyítsük érdeklődésüket zenénk, hagyományaink iránt.

A filmeket a pályázat honlapján is publikáltuk:

 

http://caniplay.asso.ac-amiens.fr/index.php/hungary/folk-games2

Május elején iskolánkba látogatott Stelios Ioannides a ciprusi partneriskola igazgatója, aki bemutató órákat látogatott és angol órára is beült beszélgetni a diákokkal. Nagy örömünkre látogatása egybeesett a szentendrei skanzenben tett kirándulással és magyar népi játékok projektnappal, melyen hagyományos népi játékainkat autentikus környezetben játszották a 2. osztályosok. A kellemes tavaszi időjárás is kedvezett a programnak, reméljük sikerült vendégünknek tartalmas és élményekkel teli programot biztosítanunk.

A népi játékok projektünkről ajándék kiadványt nyomtattunk a nicosiai projekttalálkozóra, melyet digitális formában az interneten is publikáltunk magyar és angol nyelven:

http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details?flip=fu52zsl9

http://www.sharesnack.com/5D5CDC86AED/fuj0di3c

A projekt másik fontos közös eredménye a Fair Play 10 szabályának közös összeállítása volt. A játékok közösségépítő és személyiségfejlesztő hatása a szabálykövetés, a kölcsönös tisztelet és önuralom gyakorlása által valósul meg. A gyerekek játék közben maguk is figyelmeztetik ezekre a fontos szabályokra egymást, ők is megfogalmazzák és tanári közreműködés nélkül is alkalmazzák és betartatják egymással azt, amit igazságos, fair játéknak nevezünk. A szabályok sportáganként és játékonként változhatnak, így kiválasztottuk a partizán kidobót, hogy sorra vegyük, milyen helyzetek adódhatnak játék közben, ahol ezek a szabályok tisztázásra szorulnak. A gyerekek tapasztalataik alapján szívesen vettek részt a „szabálykönyv” összeállításában.

 Május 29-június 3 

Projektzáró találkozó Nikóziában

A projektzáró találkozó Ciprus fővárosában volt, melyre nagyon lelkesen készültünk.

A közösen összeállított Fair Play 10 szabályáról posztert nyomtattunk, népi játékainkról és éves tevékenységeinkről dvd-t állítottunk össze és egyéb saját készítésű és néprajzi ihletésű ajándéktárgyakkal is kedveskedtünk vendéglátóinknak és partnereinknek. A vendéglátás és fogadatás színvonala nem maradt el a korábban megszokottól, a teljes diákság és tantestület színpompás és lelkes üdvözlésben részesített bennünket az iskola épülete előtt. Ételkülönlegességekkel, Ciprus néprajzából ízelítőt nyújtó kiállítással, a partnerség során készült projekttermékek kiállításával és színvonalas színpadi előadással tették emlékezetessé látogatásunkat. Az ünnepélyes megnyitón Tasoula Ignatiou igazgató helyettes és projekt  felelős kedves üdvözlő szavai és megnyitó beszéde után az iskola tanulói egy hagyományos ciprusi mennyegzőt adtak elő, népviseletben és saját készítésű díszletek között, melyben népszokásaikat mutatták be. A könnyebb megértés érdekében kis programfüzetben angolul is tolmácsolták számunkra a látottakat. A színvonalas előadás közös tánccal ért véget, melyre minket is felkértek a diákok. Helyi oktatási vezetők és iskolaigazgatók, a ciprusi Europai Egyetem képviselője, egyházi vezetők, a szomszédos általános iskolából érkezett vendégek és a diákok családtagjai is jelen voltak az ünnepélyes megnyitón. Az ezt követő megbeszélésen bemutatásra került az elkészült közös könyv és DVD, a Fair Play szabályai és az iskolák által készített egyéb ajándékok, diákmunkák. Összegeztük és értékeltük két éves tevékenységünket, meghatároztuk a közös weboldallal és záróbeszámolóval kapcsolatos még hátralevő feladatokat és megvitattuk a felmerülő problémákat. Megtekintettük az iskolát és rövid óralátogatásokat tettünk. A diákok EU-s ismeretek vetélkedőjével, angol órai énekléssel és karaoke előadásokkal mutatkoztak be nekünk. A barátságos, kellemes légkörű iskolai programon alkalmunk volt beszélgetni a gyerekkel és megismerkedni az iskola dolgozóival is.

A találkozó második napján közös iskolai kiránduláson vettünk részt, ahol a diákokkal együtt megtekintettük UNESCO Világ Örökség részét képező, 12. században épült, csodálatosan ép freskókkal díszített Panagia Asinou bizánci templomot. Vendéglátóink igyekeztek emlékezetessé tenni náluk töltött napjainkat azzal is, hogy e rövid idő alatt minél többet megmutassanak országukból és kultúrájukból, így a találkozó utolsó napjára, szombatra is kirándulást szerveztek nekünk, így tovább ismerkedhettünk Ciprus történelmével, tájaival és nevezetességeivel. A közös vacsorán megkóstolhattuk a ciprusi konyha specialitásait és alapfokú oktatásban részesültünk a ciprusi nép táncaiból!

Június

Június 3-án alsó tagozaton, a DÖK Nap alkalmából,  nemzetek játékai címmel projektnapot rendeztünk.

A programról készült színes összeállításunkat itt megtekinthetik:

http://caniplay.asso.ac-amiens.fr/index.php/hungary/events

Az iskolai tanévzáró ünnepségen is értékeltük a sokszínű és eseményekben gazdag két éves munkát. Oklevéllel és édességgel jutalmaztuk a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó diákokat és az önkéntes munkájukkal iskolánkat támogató szülőket.

 

Köszönjük a szülőknek, akik munkánkat figyelemmel kísérték, a felajánlott segítséget és az elismerő szavakat!

A tanévzáró tantestületi értekezleten beszámolót és prezentációt tartottunk, a külföldi iskolák kapcsolattartóival együttműködve elkészítettük beszámolónkat a pályázatot kiíró nemzeti irodák felé.

Ez úton köszönjük meg a Tempus Közalapítvány segítségét és támogatását is a projekt teljesítésében, akik kérdéseinkre és problémáinkra mindig készségesen reagáltak!

Beszámoló a Comenius Iskolai Együttműködések Program
Can I Play? projektjének  2010/2011-es tanévben végzett tevékenységeiről

A tanév elején megalakítottuk a Comenius team-et, és megosztottuk egymással az előttünk álló munkára vonatkozó ötleteinket, elképzeléseinket. Angol nyelvű iskolafilmet készítettünk a projekt tükrében, bemutatva az iskolát, környezetét, a napi munkarendet és a azokat a tereket, ahol a közös játék zajlik. A filmet egy élőképpel zártuk, amely látványos és lelkesítő indítása volt a projektnek. A tanulók a projekt címét, betűnként más-más nemzet színeibe öltözve formázták meg.

Az első projekttalálkozó szervezése, mint tapasztalt pályázókra, a mi iskolánkra esett, melyre október végén került sor. A külföldi vendégek fogadására már szeptemberben elkezdtünk készülni a diákokkal. Tanulmányoztuk a partnerországok kultúráját, földrajzát, nyelvét és nemzeti jelképeit és osztályonként egy-egy résztvevő nemzet képviselőit köszöntöttük rövid műsorral. A vendég pedagógusokat saját nyelvükön üdvözölték a gyerekek, a tantermekben a "Can I Play?" feliratot nemzeti nyelveken is kifüggesztették.  Az első osztályosok magyar népi játékokat mutattak be és magyaros édességekkel kínálták a vendégeket. A francia partneriskola képviselői örömmel fogadták a 2.b osztályosok francia és magyar nyelvű jelenetét, amit a gyerekek maguk találtak ki. A Frère Jacques c. francia gyermekdal ihlette jelenetben a gyerekek játszani hívják egymást és azon vitatkoznak, hogy mit játszanak. A magyar gyerekek hibátlan francia kiejtésükkel lenyűgözték a vendégeket.

Korábban megállapodtunk abban, hogy a közös weboldalunkon kialakítunk egy, a játékkal kapcsolatos kifejezések szótárát, angol és nemzeti nyelveken, a jelenet szövegét a weboldal ezen részében tesszük majd közzé.  A 4.b osztály spanyol és angol nyelven énekelt és nemzeti színű barátságkarkötőket készített a spanyol diákoknak. Az ír pedagógusokat ír sztepptánccal, énekkel, és saját készítésű színes dekorációkkal (Leprechaun legendák illusztrációi, kelta motívumok) leptük meg. A harmadik osztályosok megismerkedtek a görög ABC betűivel, prezentációt készítettek, melyben megmutatták, hogy mit tanultak a ciprusi görög kultúráról. Magyar népviseletbe öltözve táncolni tanították a vendégeinket.

Ajándékokkal is kedveskedtünk: a projekt szellemében angol, magyar és német nyelvű memóriakártyákat készítettünk tanulóink digitalizált rajzaiból, játszótéri játékok témában. A tevékenység jól ötvözi a nyelvtanulást és a memóriafejlesztő játékot.

http://maryan.poidevin.free.fr/Memory_Cards.46.html

Plakátméretű naptárat terveztünk ajándékba, melyet a résztvevő országok nevezetességeivel, az iskolák neveivel és a szeptemberi aszfaltrajzverseny képeivel díszítettünk, ahol a rajzok témája a játszótéri játék volt.

http://maryan.poidevin.free.fr/diaporama_hongrie1.10.html

Nagy örömünkre az első pályázati honlapon, háttérként, a mi rajzainkat illesztette be a weboldalt létrehozó francia kolléga. Cd-t állítottunk össze az iskolafilmmel, az osztályok angol nyelvű bemutatkozó prezentációiból, a projekttalálkozó előkészületeiről készült anyagokkal (rajzok, festmények, táncpróbák), diák idegenvezetőkkel történt városnéző filmből. Saját tervezésű, játszótéri játékokat ábrázoló gyermekrajzainkkal díszített borítóval, rajzfüzetet készítettünk. Mindezeket házilag festett vászontáskákba tettük, némi ízelítővel együtt a világhírű magyar pirospaprikából és mézből.

Az első közös feladat a projekt logójának elkészítése volt, a partnerintézmények is magukkal hozták is a legjobban sikerült terveket. Tanulóink szavazhattak a nekik legjobban tetsző tervekre, illetve a szavazást a partneriskolák otthon is megismételték. Nagy örömünkre az általunk tervezett logó lett a verseny nyertese. A rajzok egy része számítógéppel, másik része pedig szabad kézzel készült.

http://maryan.poidevin.free.fr/diaporama_logo_hongrie.18.html

Az első projekt megbeszélésen megállapodtunk abban, hogy február végéig milyen feladatokat végzünk majd el. Beindítottuk a diákok közötti levelezést és megállapodtunk a skype videó konferenciák időpontjában és témájában. A megbeszélések szüneteiben körbevezettük vendégeinket az iskolán, nagyra értékelték a számukra készített faliújságunkat, melyeken művészi színvonalú pasztell képeken jelenítették meg tanulóink a francia, ciprusi, ír és spanyol tájakat, épületeket. Tanulóink kitörő lelkesedéssel fogadták a külföldi pedagógusokat, igyekeztek minél többet beszélgetni velük.

A megbeszéléseken a közös weboldal felületén publikálandó projektmunkák formátumáról, témájáról és terjedelméről is szó volt. A feladatok meghatározása mellett a találkozó legfontosabb eredménye, egymás megismerése, a jó munkakapcsolathoz szükséges szakmai tapasztalatcsere és csapatépítés volt. Budapest nevezetességeinek közös megtekintésével (Szent István Bazilika, Parlament, Budai Vár) hangulatos, minden részletében magyaros vendéglátással kedveskedtünk külföldi kollégáinknak. Külön örömünkre szolgált, hogy vendégeink részt vehettek az október 23-i iskolai megemlékezésünkön is, melynek méltósága és üzenete a magyar nyelv ismerete nélkül is hatással volt külföldi vendégeinkre. A találkozóról készült összefoglaló megtekinthető:  

http://caniplay.asso.ac-amiens.fr/comeniusfrance1/index.html

Projektkoordinátorunk Geraldine Nolan javaslatára, Brueghel gyermekjátékok című festményének tanulmányozását és kreatív megközelítését tűztük ki közös célul. A projekt témáját történeti megközelítésbe helyezve, tanulóink a játék korokon és nemzeteken átívelő közös nyelvezetét tanulmányozták. A festményen ábrázolt játékok azonosítása, hasonlóságok felfedezése ma is játszott változataikkal nagy élményt jelentett tanár és diák számára is.

A festmény számunkra legérdekesebb részleteiről rajzórákon és szakkörökön rajzokat készítettünk és néhányat ki is próbáltunk a testnevelés órákon és délutáni foglalkozásokon. Rövid filmeket készítettünk és a weboldalon később publikáltuk. Az áprilisi írországi projekttalálkozóra pedig a Brueghel festmény ihlette saját készítésű Fekete Péter kártyajátékot nyomtattunk és lamináltunk minden partneriskola részére. A kivitelezésnél ügyeltünk arra, hogy tartós használatra alkalmas, jó minőségű játékot készítsünk. Szintén a reneszánsz festménnyel való ismerkedés kapcsán, gyermekrajzainkból színező könyvet készítettünk minden partneriskola számára, ezeket kinyomtattuk és személyesen nyújtottunk át a találkozón. A színező tartalmazza a benne ábrázolt játékok leírását is angol és magyar nyelven. A könyv elkészítésével további kutatómunkára ösztönöztük a társiskolák tanulóit, kvíz kérdésekkel foglalkoztató könyvvé bővítettük. A színező digitális formában FlashPageFlip formátumban a weboldalunkra is felkerült. Ez a projektmunka angol, testnevelés, rajz és számítástechnika tantárgyak integrálására jó példát ad. 

http://caniplay.asso.ac-amiens.fr/index.php/hungary/bruegel-hungary

Decemberben a spanyol partnerintézmény által összeállított kérdőívekre válaszoltak a diákok, mely szociometriai jelleggel mérte játékkal kapcsolatos szokásaikat. Válaszaikból kiderült, hogyan töltik az iskolai szüneteket, kikkel és mit szeretnek legjobban játszani, kitől és hol tanulnak új játékokat és mekkora részét teszi ki az iskolában töltött időnek a sport és játék. Az összesített értékelőlapokat visszajuttattuk a spanyol partnerintézménynek, ahol majd feldolgozásra kerülnek, és megállapodtunk, hogy a projekt hatásait vizsgálva a felmérést a jövőben megismételjük.

Decemberben karácsonyi képeslapokat készítettünk és postán küldtük el francia diáktársaknak, illetve minden iskolába elküldtük karácsonyi kisfilmünket, melyen magyar karácsonyi dalokkal, és a partnernemzetek nyelvén is köszöntöttük az ünnepet.

http://www.dailymotion.com/video/xoqx0u_christmas-movie_creation

A különféle technikákkal készült képeslapok elkészítésének folyamatáról és téli játékainkról fotósztorit tettünk közzé a közös honlapon.

http://prezi.com/m4pnjvrw6ucp/christmas-card/

Skype program segítségével videós kapcsolatot hoztunk létre a francia és az egyik ír társiskolával. Karácsonyi csengőjátékkal, verses koreográfiával készültünk és angol karácsonyi dalt adtunk elő gitárkísérettel. Sok meglepetésben is részünk volt: a másodikosaink francia testvérosztályuktól kézzel készített Christmas Sprite nevű játékot, képeslapokat és édességet kaptak postai úton. A peterswell-i iskola minden tanulója írt iskolánkba, különféle technikákkal készült, kedves hangú karácsonyi üdvözleteket.

Decemberben elkészült az első játékot ábrázoló kisfilmünk, melyben angol nyelvű narrációval kiegészítve, a tanulók által választott "Mókusok! Ki a házból!" játékkal ismertettük meg a társiskolákat. Tetszést arattunk vele, mert nagy meglepetésünkre a második találkozón az ír iskola tanulói magyar nyelven mutatták be számunkra.

http://caniplay.asso.ac-amiens.fr/index.php/hungary/games-of-hungary/84-squirrels-game

A másik választott játékunk egy hagyományos magyar válaszolgatós népi játék (Adj,király, katonát), melyet szintén filmen mutattunk be. Gyermekkorunk e játéka részben feledésbe merült már, így hagyományőrző jelleggel választottuk. A szabályokat és a mondókát angol nyelven is tartalmazó kisfilmet a weboldalon publikáltuk. A 2 év során feldolgozott játékainkból, az 5 nemzet kedvelt gyermekjátékait tartalmazó DVD-t fogunk készíteni, melyen minden iskola 5 játékkal fog szerepelni. Ugyancsak közösen hozunk létre egy kiadványt, mely gyermekrajzokkal illusztrált játékgyűjtemény / szabálykönyv lesz. Ennek 4 ránk eső oldalát májusban postáztuk a szerkesztésért felelő ír társiskolának.

A francia partneriskola által létrehozott közös weboldal tartalmát folyamatosan szerkesztjük, a fejlesztés és bővítés során mostanra már minden iskola maga is tölthet fel a tevékenységeiről készült cikket, képet, videót. Megújult weboldalunk az alábbi linken érhető el:

http://caniplay.asso.ac-amiens.fr/

Az int

 

Fájlok

Can I Play- könyvünk.pdf (6046 KB)
LetöltésMegnyitás
rajzfüzet borító.ppt (1226 KB)
Letöltés
Üstökös készítés.pps (16893 KB)
LetöltésMegnyitás
Záró projekttalálkozó Cipruson 2012 júniusában.pps (46774 KB)
LetöltésMegnyitás

 

Képgaléria

 

Keresés
Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.
Hírlevél | Kapcsolatfelvétel | Honlaptérkép